Tạo tài khoản
img

Tủ sách luật điện tử của Công ty CP Xây dựng - Bất động sản

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Chuyên ngành: Xây dựng - Bất động sản

Hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản gắn liền với nhau. Hoạt động xây dựng đang phát triển rất mạnh mẽ ở nước ta. Hoạt động này chịu sự điều chỉnh của nhiều chuyên ngành pháp luật khác nhau, đồng thời cũng chứa đựng nhiểu rủi ro pháp lý trong quá trình đầu tư, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm xây dựng. Hoạt động kinh doanh bất động sản chịu sự giám sát, điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật vì liên quan đến hàng hóa đặc biệt & và có giá trị lớn là đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng. Do đó, có một tủ sách luật điện tử được thiết kế riêng cho doanh nghiệp hoạt động xây dựng – bất động sản đồng hành, hỗ trợ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịch vụ cung cấp các luật chuyên ngành cần thiết cho hoạt động xây dựng & kinh doanh bất động sản được sắp xếp riêng để doanh nghiệp tiện tra cứu, áp dụng pháp luật giải quyết công việc.

Để áp dụng pháp luật doanh nghiệp vận hành bộ máy công ty cổ phần hiệu quả & đúng pháp luật, dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về từng cơ cấu tổ chức của bộ máy doanh nghiệp cổ phần và các văn bản ghép về quyền & nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, người góp vốn trong doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức chỉ việc áp dụng pháp luật để thực hiện đúng vị trí, vai trò của mình, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khác vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức giải quyết công việc quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc áp dụng pháp luật thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau theo thẩm quyền (nêu ở phần trên). Dịch vụ cung cấp đầy đủ  hệ thống pháp luật để doanh nghiệp áp dụng. Hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) của từng giai đoạn hiệu lực và các nhóm VBPPL theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh thuộc cùng chuyên ngành. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày.

Tính năng cập nhật VBQPPL  theo  các trạng thái hiệu lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro pháp lý do nắm được sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua việc cập nhật thông tin văn bản pháp luật mới ban hành, hết hiệu lực thi hành.