Tạo tài khoản
img

Tủ sách luật điện tử hoạt động điều tra của Người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan điều tra

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Tố tụng Tòa án
Chuyên ngành: Tố tụng hình sự

Dịch vụ này giúp giảm bớt sự vất vả ngày đêm trên mọi vùng miền của cán bộ điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của CQĐT) bằng việc sử dụng điện thoại thông minh truy cập, áp dụng pháp luật để điều tra vụ án hình sự mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự để Người tiến hành tố tụng của CQĐT giải quyết, điều tra vụ án hình sự & về trình tự, thủ tục thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng hình sự của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng trong giai đoạn điều tra, để Điều tra viên, cán bộ điều tra phối hợp, xem xét giải quyết khi điều tra vụ án hình sự.

Điều tra viên, cán bộ điều tra sử dụng thẩm quyền tố tụng hình sự của mình để áp dụng các quy định của pháp luật nội dung vào giải quyết vụ án hình sự. Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Điều tra viên, cán bộ điều tra chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp, hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn nhanh, chính xác các quy định của pháp luật để Người tiến hành tố tụng của CQĐT thực hiện các hoạt động điều tra nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, tính năng cập nhật VBQPPL mới ban hành và sự thay đổi trạng thái hiệu lực của chúng còn hỗ trợ Điều tra viên cập nhật kịp thời với sự điều chỉnh của pháp luật.

 


Collapse Tủ sách luật điện tử hoạt động điều tra của Người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan điều traTủ sách luật điện tử hoạt động điều tra của Người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan điều tra
Expand HỖ TRỢ, THAM KHẢOHỖ TRỢ, THAM KHẢO
Expand VĂN BẢN, TÀI LIỆU THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CQĐT, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNGVĂN BẢN, TÀI LIỆU THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CQĐT, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG
Expand THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰTHẨM QUYỀN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CQĐT, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA GIẢI QUYẾT, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CQĐT, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA GIẢI QUYẾT, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Expand ĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CQĐT, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THAM KHẢO THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG KHÁC VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CQĐT, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THAM KHẢO THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG KHÁC VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ
Expand ĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THAM KHẢO THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG KHÁC VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THAM KHẢO THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG KHÁC VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand ĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THAM KHẢO THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG KHÁC VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA THAM KHẢO THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG KHÁC VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand HỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG KHI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰHỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG KHI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ