Tạo tài khoản
img

Hướng dẫn, tư vấn để được cấp "Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" khi nhận chuyển nhượng đất ở và tài sản gắn liền với đất

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Đất đai
Chuyên ngành: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn đầy đủ, chi tiết cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm:

- Hướng dẫn, tư vấn làm hợp đồng chuyển nhượng đất đúng pháp luật để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận đúng pháp luật;

- Hướng dẫn xác định diện tích đất ở được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp đất ở gắn liền với đất vườn, ao.

- Trình tự, thủ tục xác nhận vào giấy chứng nhận đã có (đăng ký biến động), hoặc cấp giấy chứng mới cho bên nhận chuyển nhượng.

- Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất chuyển nhượng là di sản thừa kế khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.