Tạo tài khoản
img

Hướng dẫn, tư vấn để được cấp "Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" khi được tặng cho QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất

Miễn phí cần đăng nhập

Lĩnh vực: Đất đai
Chuyên ngành: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn đầy đủ, chi tiết cho người được tặng cho quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm:

- Hướng dẫn, tư vấn về tính hơp pháp của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để làm cơ sở pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người được tặng cho;

- Hướng dẫn xác định diện tích đất ở được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp đất ở gắn liền với đất vườn, ao;
 
- Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký biến động, hoặc cấp mới giấy đất đai và tài sản gắn liền với đất tặng cho trong trường hợp người tặng cho đã có gấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Trình tự, thủ tục để người tặng cho đăng ký, cấp giấy chứng nhận trước khi tặng cho trong trường hợp người tặng cho chưa được giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.