Tạo tài khoản
img

Tủ sách luật điện tử của Cty CP nông lâm thủy sản, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Chuyên ngành: Nông lâm thủy sản

Hơn bao giờ hết, ngày nay các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm được toàn xã hội đặc biệt quan tâm vì nó liên quan đến sức khỏe, tính mạng, giống nòi của con người. Để có thực phẩm sạch thì việc tạo giống, nuôi trồng, chăm sóc cũng cần thực hiện theo đúng kỹ thuật, yêu cầu được pháp luật quy định. Tusachluat.vn xây dựng dịch vụ này để gióp sức lập lại trật tự, kỷ cương hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Dịch vụ lựa chọn, sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm & các chuyên ngành pháp luật liên quan khác mà doanh nghiệp thường xuyên áp dụng cho hoạt động kinh doanh.

Để áp dụng pháp luật doanh nghiệp vận hành bộ máy công ty cổ phần hiệu quả & đúng pháp luật, dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về từng cơ cấu tổ chức của bộ máy doanh nghiệp cổ phần và các văn bản ghép về quyền & nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, người góp vốn trong doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức chỉ việc áp dụng pháp luật để thực hiện đúng vị trí, vai trò của mình, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khác vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức giải quyết công việc quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc áp dụng pháp luật thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau theo thẩm quyền (nêu ở phần trên). Dịch vụ cung cấp đầy đủ  hệ thống pháp luật để doanh nghiệp áp dụng. Hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) của từng giai đoạn hiệu lực và các nhóm VBPPL theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh thuộc cùng chuyên ngành. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày.

Tính năng cập nhật VBQPPL  theo  các trạng thái hiệu lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro pháp lý do nắm được sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua việc cập nhật thông tin văn bản pháp luật mới ban hành, hết hiệu lực thi hành.

 

Collapse Tủ sách luật điện tử của Cty CP nông lâm thủy sản, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uốngTủ sách luật điện tử của Cty CP nông lâm thủy sản, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống
Expand HỖ TRỢ, THAM KHẢOHỖ TRỢ, THAM KHẢO
Expand 	 CƠ CẤU TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ CẤU TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
Expand 	 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Expand CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN, THỰC PHẨM, BÁNH KẸO RƯỢU BIA THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNGCÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN, THỰC PHẨM, BÁNH KẸO RƯỢU BIA THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG
Expand HỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNGHỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG