Tạo tài khoản
img

Tủ sách luật điện tử hoạt động kiểm sát của Người tiến hành tố tụng thuộc VKSND

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Tố tụng Tòa án
Chuyên ngành: Tố tụng tổng hợp

Sử dụng dịch vụ này, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của VKS) luôn có trợ lý pháp luật online và không phải mất thời gian, công sức xây dựng, cập nhật dữ liệu pháp luật cho riêng mình. Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền của Người tiến hành tố tụng của VKS, người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng. Người tiến hành tố tụng của VKS chỉ việc áp dụng các thủ tục tố tụng thuộc thẩm quyền để kiểm sát các hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Người tiến hành tố tụng của VKS sử dụng thẩm quyền tố tụng hình sự, dân sự, hành chính để áp dụng các quy định của pháp luật nội dung ( Hình sự, dân sự, đất đai, xây dựng…)  tiến hành các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của các chủ thể tố tụng khác khi giải quyết các loại vụ án. Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực tiếp tục được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Người tiến hành tố tụng của VKS chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp, hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu cung cấp giải pháp hỗ trợ tìm kiếm nhanh, chính xác các quy định của pháp luật để Người tiến hành tố tụng của VKS thực hiện chức năng kiểm sát hiệu quả nhất. Tính năng cập nhật VBQPPL mới ban hành và sự thay đổi trạng thái hiệu lực của chúng, còn hỗ trợ Người tiến hành tố tụng của VKS cập nhật, thích ứng kịp thời với sự điều chỉnh của pháp luật.Collapse Tủ sách luật điện tử hoạt động kiểm sát của Người tiến hành tố tụng thuộc VKSNDTủ sách luật điện tử hoạt động kiểm sát của Người tiến hành tố tụng thuộc VKSND
Expand HỖ TRỢ, THAM KHẢOHỖ TRỢ, THAM KHẢO
Expand VĂN BẢN, TÀI LIỆU VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNGVĂN BẢN, TÀI LIỆU VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG
Expand THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰTHẨM QUYỀN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG DÂN SỰCÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG DÂN SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰ THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰ THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM, PHÚC THẨM VIỆC DÂN SỰTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM, PHÚC THẨM VIỆC DÂN SỰ
Expand CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNHCÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNHTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNHTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS THỰC HIỆN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Expand HỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS ÁP DỤNG KHI GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI VỤ ÁN HỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG, KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN VKS ÁP DỤNG KHI GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI VỤ ÁN