Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Tusachluat.vn không chỉ cung cấp văn bản pháp luật,  còn cung cấp các giải pháp tư vấn, hỗ trợ áp dụng pháp luật thông qua việc lựa chọn, sắp xếp văn bản & các quy định của pháp luật

 

 

A. Tusachluat.vn lựa chọn, sắp xếp sẵn VBQPPL, điều luật theo logic pháp lý cùng với việc giải thích và hướng dẫn để người dùng chỉ việc áp dụng pháp luật cho vụ việc của mình

Đối với các vấn đề pháp luật cụ thể, thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính, thủ tục quản trị doanh nghiệp, tusachluat.vn lựa chọn đầu đủ, chính xác VBQPPL & các điều khoản pháp luật ĐANG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT, rồi sắp xếp, biên tập thành các văn bản ghép các điều luật. Mỗi văn bản ghép là một tập hợp các quy định của pháp luật có liên quan với nhau về một nội dung, một yếu tố pháp lý của một vấn đề pháp luật cụ thể, một tình huống pháp lý, một thủ tục tố tụng, hoặc thủ tục hành chính...Khi gặp vụ việc, tình huống tương tự, người dùng chỉ việc áp dụng pháp luật mà không cần phải tốn thời gian, công sức, trí tuệ tìm kiếm, lựa chọn pháp luật để áp dụng.

Hơn nữa, tusachluat.vn còn hỗ trợ người dùng hiểu, từ đó áp dụng đúng các quy định của pháp luật, bằng các giải pháp sau đây:

- Đặt các tiêu đề trong văn bản ghép có nội dung mang tính chất hướng dẫn người dùng hiểu các quy định được ghép trong các tiêu đề đó; các điều, khoản pháp luật được sử dụng trong văn bản ghép đều được ghi chú để người dùng tra cứu chính xác.

- Đặt liên kết (link) dẫn chiếu các điều luật, khái niệm, thuật ngữ pháp lý trong các điều luật được sử dụng trong văn bản ghép đến các nội dung tương ứng nhằm làm sáng tỏ nội dung các quy định của pháp luật.

- Các nội dung ghi chú đánh dấu (*) sẽ hướng dẫn người dùng về các quy trình, thủ tục áp dụng các quy định của pháp luật trong vào giải quyết các vụ việc, tình huống thực tiễn.

- Đặc biệt, giải pháp cung cấp đầy đủ, chính xác các yếu tố cấu thành của một vấn đề, tình huống pháp luật cụ thể đóng vai trò như một danh sách (checklist) để người dùng thu thập đầy đủ chứng cứ, tình tiết cho hoạt động áp dụng pháp luật, hạn chế tối đa những thiệt hại do sự bị động, bất ngờ gây ra; đồng thời cũng là khung pháp luật để người dùng tham khảo khi tìm kiếm, lựa chọn VBQPPL & các điều khoản pháp luật để áp dụng giải quyết các vấn đề, tình huống tương tự đã nảy sinh trong quá khứ.

B. CUNG CẤP GIẢI PHÁP ĐỂ NGƯỜI DÙNG TỰ LỰA CHỌN, SỬ DỤNG, ÁP DỤNG VBQPPL

I. CUNG CẤP GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG TỰ TÌM KIẾM, LỰA CHỌN VBQPPL ĐỂ ÁP DỤNG CHO VỤ VIỆC THỰC TIỄN

1.  Lựa chọn sẵn VBQPPL phục vụ người dùng: Để người dùng không mất thời gian, công sức xác định nguồn pháp luật áp dụng & phân biệt giữa VBQPPL (hay còn gọi là pháp luật) và văn bản không phải là pháp luật (văn bản áp dụng pháp luật…), tránh được sai sót khi áp dụng nhầm những văn bản không phải là pháp luật.

2.  Lựa chọn, sắp xếp VBQPPL theo chuyên ngành pháp luật: Nhằm cung cấp kiến thức tổng quát về các chuyên ngành pháp luật trong hệ thống pháp luật việt Nam, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, phân biệt và xác định chuyên ngành pháp luật áp dụng cho vụ việc thực tiễn nhanh chóng, chinh xác và hiệu quả hơn. Xác định được chuyên ngành pháp luật cơ sở bước đầu rất quan trọng để lựa chọn các VBQPPL cụ thể khi áp dụng pháp luật.

3.  Nhóm VBQPPL thuộc một chuyên ngành pháp luật thành từng giai đoạn hiệu lực: Để hỗ trợ người dùng lựa chọn đúng chuyên ngành pháp luật đang có hiệu lực áp dụng tại thời điểm nảy sinh sự kiện trong vụ việc thực tiễn cần áp dụng pháp luật. Bởi vì, sự kiện pháp lý nảy sinh tại thời điểm nào thì chịu sự điều chỉnh của pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm đó, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

4. Lựa chọn, sắp xếp VBQPPL của một chuyên ngành trong một giai đoạn hiệu lực thành các nhóm: Giải pháp này mang lại kiến thức tổng thể cho người dùng về các vấn đề, đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của một chuyên ngành pháp luật trong một giai đoạn, từ đó giúp người dùng lựa chọn đầy đủ các VBQPPL cần áp dụng. Hơn nữa, việc đánh số thứ tự và hướng dẫn lựa chọn VBQPPL áp dụng mang đến cho người dùng một quy trình, phương pháp áp dụng pháp luật chặt chẽ, khoa học, cụ thể:

Nhóm VBVBQPPL có giá trị pháp lý cao nhất chyên ngành (đánh số 1): Để tư vấn cho người dùng luôn lựa chọn VBQPPL có giá trị pháp lý cao nhất chuyên ngành để áp dụng trước tiên & để làm cơ sở để tìm tiếp các VBQPPL áp dụng khác cùng chuyên ngành.

Nhóm VBQPPL hướng dẫn, quy định chi tiết VBQPL có giá trị pháp lý cao nhất chuyên ngành (đánh số 2): Để tư vấn cho người dùng khi đã lựa chọn được VBQPPL có giá trị pháp lý cao nhất thì bước tiếp theo luôn phải lựa chọn VBQPPL hướng dẫn, quy định chi tiết nó thì mới có thể hiểu đầy đủ nội dung các quy định của pháp luật đã lựa chọn.

Nhóm VBQPPL điều chỉnh các vấn đề khác nhau thuộc chuyên ngành (không đánh số): Để người dùng đối chiếu tên của đối tượng, nội dung trong vụ việc cần áp dụng pháp luật với tên của các nhóm rồi lựa chọn nhanh chóng, chính xác & đầy đủ VBQPPL cần áp dụng.

II.  CUNG CẤP GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐỂ SỬ DỤNG MỘT VBQPPL KHI ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

1. Tab Văn bản gốc: Để xác định chính xác nội dung gốc của một VBQPPL, nhất là trong trường hợp có sai sót hoặc mâu thuẫn trong nội dung của cùng một VBQPPL nhưng được lấy từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau.

2. Tab thuộc tính: Cung cấp các đặc điểm pháp lý của một VBQPPL, cụ thể:

+ Loại VBQPPL: Để kiểm tra văn bản đang xem xét là VBQPPL (pháp luật) hay không?

+ Nơi ban hành: Để kiểm tra cơ quan, người ban hành VBQPPL có thẩm quyền ban hành văn bản đó theo quy định của pháp luật hay không?

+ Phạm vi áp dụng: Để xác định phạm vi hiệu lực theo lãnh thổ của văn bản.

+ Ngày ban hành: Để xác định thời điểm VBQPPL được ban hành & nội dung các quy định của văn bản đó có phù hợp với các quy định khác của pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm đó hay không?

+ Ngày hiệu lực: Để xác định thời điểm VBQPPL bắt đầu được áp dụng.

+ Ngày hết, hoặc ngưng hiệu lực một phần, hoặc toàn bộ: Để xác định thời điểm VBQPPL thay đổi trạng thái hiệu lực một phần hoặc toàn bộ, bao gồm: Ngày hết hiệu lực một phần, ngày hết hiệu lực toàn bộ, ngày ngưng hiệu lực một phần, toàn bộ.

+ Ngày được bổ sung: Để xác định thời điểm áp dụng các quy định mới bổ sung cho các quy định hiện hành của VBQPPL đang xem xét.

3.  Tab văn bản liên quan áp dụng: Để tìm đầy đủ các văn bản có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng, áp dụng VBQPPL đang xem xét, bao gồm: Văn bản liên quan về thẩm quyền ban hành, liên quan về nội dung các quy định & liên quan về hiệu lực pháp luật.

4. Tab Lịch sử hiệu lực: Để xác định từng giai đoạn hiệu lực của VBQPPL đang xem xét, hỗ trợ người dùng lựa chọn đúng các quy định của văn bản đang có hiệu lực áp dụng tại thời điểm nảy sinh sự kiện trong tình huống, vụ việc cần áp dụng pháp luật.

5. Tab đối chiếu văn bản: Hỗ trợ người dùng lựa chọn, đối chiếu nội dung của VBQPPL đang xem xét với nội dung của văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết, sửa đổi bổ sung, đính chính, thay thế, hủy bỏ… nó khi áp dụng pháp luật. Măt khác, để người dùng nắm bắt, thích ứng kịp thời với những thay đổi của chính sách pháp luật.

Tab này còn có tính năng hỗ trợ người dùng tự mình lựa chọn, ghi chú, sắp xếp các điều luật cho các mục đích sử dụng, áp dụng pháp luật khác nhau.

6. Tính năng đặt liên kết (link) trong VBQPPL đang xem xét: Để người dùng xem được nội dung các văn bản liên quan được dẫn chiếu trong nội dung của VBQPPL đang xem xét.

7. Tính năng văn bản ưa thích: Để người dùng lựa chọn, lưu trữ văn bản pháp luật ưa thích, được sử dụng nhiều lần cho riêng mình.

8. Người dùng có thể truy cập, sử dụng VBQPPL, dịch vụ của tusachluat.vn bằng các loại máy tính & điện thoại thông minh (smartphone) .

C. DỊCH VỤ TỦ SÁCH LUẬT ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG CHO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Tusachluat.vn kết hợp cả việc lựa chọn, sắp xếp VBQPPL & các văn bản ghép các điều luật để xây dựng các tủ sách luật dành riêng cho từng đối tượng người dùng, ví dụ, tủ sách luật của các loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty TNHH) có ngành nghề kinh doanh chính như bất động sản, xây dựng, nông sản thực phẩm…, Tủ sách luật của Thẩm phán, của Luật sư, của bị cáo, của nguyên đơn, bị đơn… Trong đó, các văn bản ghép các điều luật cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền & nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức là đối tượng sử dụng tủ sách luật để họ biết & thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; đồng thời cung cấp đầy đủ cả quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng để họ biết mình biết người trăm trận trăm thắng!

Hệ thống VBQPPL Việt Nam trong mỗi tủ sách luật (cả trung ương và địa phương) cung cấp VBQPPL của tất cả các chuyên ngành pháp luật, được cập nhật văn bản mới và trạng thái hiệu lực hằng ngày để người dùng tra cứu, áp dụng pháp luật phục vụ cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ.

Mỗi tủ sách luật dành riêng cho từng đối tượng đều mang đến cho người dùng các giá trị tư vấn pháp luật và tiện ích nêu tại mục A & B của văn bản này.

Chỉ với 1.000 VNĐ/ ngày sử dụng (cho gói dịch vụ 01 năm), Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng riêng một tủ sách luật điện tử hỗ trợ pháp lý cho công việc & đời sống mọi lúc, mọi nơi.

 

 

Tusachluat.vn đâu chỉ cung cấp văn bản pháp luật?!