Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 05/04/2019  |  Hiệu lực: 20/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

 

Số: 10/2019/QĐ-UBND

 

Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 53/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Văn hóa, TTDL;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnpt Office;
- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Collapse Quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuậtQuản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật
Expand Quy định chung về hoạt động mỹ thuậtQuy định chung về hoạt động mỹ thuật
Expand Hoạt động nhiếp ảnhHoạt động nhiếp ảnh
Expand Hỗ trợ hoạt động sáng tác VHNT, báo chíHỗ trợ hoạt động sáng tác VHNT, báo chí
Expand Những quy định khác về văn hóa, nghệ thuậtNhững quy định khác về văn hóa, nghệ thuật
Expand Quy chế công nhận gia đình, khu phố, làng văn hóaQuy chế công nhận gia đình, khu phố, làng văn hóa
Expand Quy chế hoạt động biểu diễn chuyên nghiệpQuy chế hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp
Expand Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và GalleryQuy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery
Expand Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắcQuy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc
Expand Tiêu chí phân loại, đánh giá xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túyTiêu chí phân loại, đánh giá xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy
Expand Ưu đãi thụ hưởng văn hóaƯu đãi thụ hưởng văn hóa
Expand Quy định biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người đẹp ... kinh doanh bản ghi âm, ghi hìnhQuy định biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người đẹp ... kinh doanh bản ghi âm, ghi hình
Collapse Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hộiThực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Expand VBQPPL TRUNG ƯƠNGVBQPPL TRUNG ƯƠNG
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẮC KẠNBẮC KẠN
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Collapse HÀ GIANGHÀ GIANG
Quyết định 3402/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand PHÚ THỌPHÚ THỌ
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐẮK LẮKĐẮK LẮK
Expand ĐẮK NÔNGĐẮK NÔNG
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand Quy chế quản lý hoạt động văn hóa & dịch vụ văn hoá công cộngQuy chế quản lý hoạt động văn hóa & dịch vụ văn hoá công cộng
Expand Tiêu chí, tổ chức hoạt động Trung tâm VH-TT xã, phường, thônTiêu chí, tổ chức hoạt động Trung tâm VH-TT xã, phường, thôn
Expand Hoạt động triển lãm không vì mục đích thương mạiHoạt động triển lãm không vì mục đích thương mại