Tạo tài khoản
 

Luật 27/2001/QH10 | Ban hành: 29/06/2001  |  Hiệu lực: 04/10/2001  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

   • Nghị định 35/2003/NĐ-CP

    Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

    Ban hành: 04/04/2003
    Hiệu lực: 16/05/2003
    Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
   • Nghị định 79/2014/NĐ-CP

    Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

    Ban hành: 31/07/2014
    Hiệu lực: 15/09/2014
    Trạng thái: Còn hiệu lực
    • Nghị định 46/2012/NĐ-CP

     Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11  năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

     Ban hành: 22/05/2012
     Hiệu lực: 15/07/2012
     Trạng thái: Hết hiệu lực một phần