Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2019/TT-NHNN | Ban hành: 28/02/2019  |  Hiệu lực: 01/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

  • Thông tư 02/2018/TT-NHNN

    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

    Ban hành: 12/02/2018
    Hiệu lực: 12/02/2018
    Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ