Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 69/2014/QH13 | Ban hành: 26/11/2014  |  Hiệu lực: 01/07/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý SD vốn NN đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp 2014Luật Quản lý SD vốn NN đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp 2014
Collapse LuậtLuật
Luật 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Văn bản hợp nhất 40/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Expand Bán cổ phần theo lô của doanh nghiệp nhà nướcBán cổ phần theo lô của doanh nghiệp nhà nước
Expand Chế độ đối với lao động trong doanh nghiệp Nhà nước có vốn chi phối, hoặc 100%Chế độ đối với lao động trong doanh nghiệp Nhà nước có vốn chi phối, hoặc 100%
Expand Giám sát vốn đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệpGiám sát vốn đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệp
Expand Quy chế giám sát tài chính & đánh giá hiệu quả DNNN & DN có vốn NN thuộc BQPQuy chế giám sát tài chính & đánh giá hiệu quả DNNN & DN có vốn NN thuộc BQP
Expand Quy chế quản lý tài chính  DNNNQuy chế quản lý tài chính DNNN
Expand Quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tưQuản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư
Expand Quản lý tài sản khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcQuản lý tài sản khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Expand Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhà nướcĐiều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
Expand Đầu tư, quản lý & sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệpĐầu tư, quản lý & sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệp
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG