Tạo tài khoản
 

Luật 69/2014/QH13 | Ban hành: 26/11/2014  |  Hiệu lực: 01/07/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
26/11/2014
Ban hành
01/07/2015
Có hiệu lực
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần