Tạo tài khoản
 

Luật Không số ngày 06/07/1993 | Ban hành: 06/07/1993  |  Hiệu lực: 01/09/1993  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
06/07/1993
Ban hành
01/09/1993
Có hiệu lực
01/07/2000
Hết hiệu lực một phần
01/01/2006
Hết hiệu lực một phần
01/01/2009
Hết hiệu lực một phần