Tạo tài khoản
 

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 05/04/2019  |  Hiệu lực: 22/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
05/04/2019
Ban hành
22/04/2019
Có hiệu lực