Tạo tài khoản
 

Nghị định 99/2012/NĐ-CP | Ban hành: 15/11/2012  |  Hiệu lực: 30/12/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
15/11/2012
Ban hành
30/12/2012
Có hiệu lực
05/12/2015
Hết hiệu lực một phần
15/03/2019
Hết hiệu lực toàn bộ