Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 04/04/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

Số: 18/2019/QĐ-UBND

 

Bến Tre, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 664/TTr-SNN ngày 25 thảng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, như sau:

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2. Riêng đối với chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 mục IV Phục lục định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, như sau:

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại, mức hỗ trợ 80% giá thị trường (tối thiểu 38.000 đồng/kg) tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

b) Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ bằng 2 lần so với mức hỗ trợ lợn thịt các loại tại thời điểm có dịch bệnh.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có xảy ra dịch bệnh và các đơn vị có liên quan xác định, công bố giá thị trường tại thời điểm, tại địa phương nơi có dịch bệnh xảy ra và mức hỗ trợ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

Collapse Luật Phòng, chống thiên taiLuật Phòng, chống thiên tai
Collapse Luật Phòng, chống thiên tai 2013Luật Phòng, chống thiên tai 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên taiDự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Expand Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch bệnhHỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch bệnh
Expand Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, KT-XHLồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, KT-XH
Expand Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên taiQuy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Expand Quỹ phòng, chống thiên taiQuỹ phòng, chống thiên tai
Expand Tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạnTổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Expand Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hảiPhòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Collapse BẾN TREBẾN TRE
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand KON TUMKON TUM
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand SƠN LASƠN LA
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand THANH HÓATHANH HÓA
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand VŨNG TÀUVŨNG TÀU
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand Quy chế phòng chống động đất, sóng thầnQuy chế phòng chống động đất, sóng thần
Expand Pháp lệnh Phòng chống lụt bão 1993, sửa đổi 2000Pháp lệnh Phòng chống lụt bão 1993, sửa đổi 2000
Expand VBQPPL về phòng chống lụt bão (cũ)VBQPPL về phòng chống lụt bão (cũ)