Tạo tài khoản
 

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 05/04/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Số văn bản
17/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký
Nguyễn Văn Trì
Nơi ban hành
UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành
05/04/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/04/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-UBND