Tạo tài khoản
 

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 02/04/2019  |  Hiệu lực: 12/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
02/04/2019
Ban hành
12/04/2019
Có hiệu lực