Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 08/2019/NĐ-CP | Ban hành: 23/01/2019  |  Hiệu lực: 11/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Cơ quan đại diệnLuật Cơ quan đại diện
Collapse Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài 2009, sửa đổi 2017Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài 2009, sửa đổi 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Collapse Chế độ sinh hoạt phí đối với CBCC làm việc tại cơ quan VN ở nước ngoàiChế độ sinh hoạt phí đối với CBCC làm việc tại cơ quan VN ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Nghị định 48/2012/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
05/VBHN-BNG Hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 157/2005/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNG Hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 157/2005/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Văn bản hợp nhất 232/VBHN-BNG Hợp nhất Nghị định quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Nghị định 08/2019/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Expand Chứng nhận, hợp pháp hoá lãnh sựChứng nhận, hợp pháp hoá lãnh sự
Expand Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại VNHướng dẫn thực hiện Nghị định thư về sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại VN
Expand Quản lý hoạt động thông tin đối ngoạiQuản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Expand Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan Việt Nam ở nước ngoàiQuản lý tài chính, tài sản của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Expand Quản lý, điều hành hoạt động cán bộ biệt phái tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoàiQuản lý, điều hành hoạt động cán bộ biệt phái tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài
Expand Sử dụng biểu tượng, nghi thức nhà nước trong hoạt động đối ngoạiSử dụng biểu tượng, nghi thức nhà nước trong hoạt động đối ngoại
Expand Thủ tục đăng ký công dân ở nước ngoàiThủ tục đăng ký công dân ở nước ngoài
Expand Tổ chức, hoạt động Trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoàiTổ chức, hoạt động Trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoài
Expand Pháp lệnh Cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài 1993Pháp lệnh Cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài 1993