Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quyết định 03/2019/QĐ-TTg | Ban hành: 15/01/2019  |  Hiệu lực: 01/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈOCHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO
Expand Chương trình MTQG nước sạch & VSMT nông thônChương trình MTQG nước sạch & VSMT nông thôn
Expand Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khănDanh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Expand Tiêu chí, chuẩn huyện, xã, thôn, hộ nghèo & cận nghèoTiêu chí, chuẩn huyện, xã, thôn, hộ nghèo & cận nghèo
Collapse Chương trình 135Chương trình 135
Collapse VBQPPL TRUNG ƯƠNGVBQPPL TRUNG ƯƠNG
Thông tư 01/2007/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010
Thông tư 01/2007/TT-UBDT Hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010
Thông tư 01/2009/TT-UBDT Sửa đổi khoản 2, điều 2 Quyết định 04/2007/QĐ-UBDT ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện chương trình 135 giai đoạn II
Thông tư 06/2007/TT-UBDT Hướng dẫn thực hiện mức Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg
Thông tư 07/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 -2010
Quyết định 101/2009/QĐ-TTg Ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTG ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Thông tư 12/2009/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010
Quyết định 29/2013/QĐ-TTg Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 – 2015
Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
Thông tư 79/2007/TT-BNN Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 01/2007/TT-BNN hưóng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010
Thông tư 867/2001/TT-UBDTMN Về việc hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135
Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN Về việc hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135
Quyết định 03/2019/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Chương trình giảm nghèo bền vữngChương trình giảm nghèo bền vững
Expand Chính sách hỗ trợ khó khăn, giảm nghèo khácChính sách hỗ trợ khó khăn, giảm nghèo khác