Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 51/2008/QĐ-BCT | Ban hành: 30/12/2008  |  Hiệu lực: 10/02/2009  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

 

 

Số: 51/2008/QĐ-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản,

vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ Vật liệu nổ công nghiệp

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hoàng

 

 

Collapse Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtLuật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Collapse Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợpChứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợp
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy ngành CNTT, truyền thôngChứng nhận, công bố hợp quy ngành CNTT, truyền thông
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy trong lĩnh vực an toàn thực phẩmChứng nhận, công bố hợp quy trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Expand Quản lý hoạt động công nhận tại Việt NamQuản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
Expand Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chất lượngSử dụng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chất lượng
Expand Tổ chức, hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc giaTổ chức, hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
Expand Xây dựng, thẩm định ban hành, áp dụng... tiêu chuẩn, quy chuẩnXây dựng, thẩm định ban hành, áp dụng... tiêu chuẩn, quy chuẩn
Expand Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tếChấp thuận tiêu chuẩn quốc tế
Collapse VBQPPL BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVBQPPL BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựngChứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
Expand Công bố, bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc giaCông bố, bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
Expand QCKTQG trong dự trữ quốc giaQCKTQG trong dự trữ quốc gia
Expand QCKTQG trong lĩnh vực dệt mayQCKTQG trong lĩnh vực dệt may
Expand QCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngQCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Expand QCKTQG trong năng lượng nguyên tửQCKTQG trong năng lượng nguyên tử
Expand QCKTQG trong xây dựngQCKTQG trong xây dựng
Expand QCKTQG VỀ Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎEQCKTQG VỀ Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE
Expand QCKTQG về an toàn lao độngQCKTQG về an toàn lao động
Expand TCVN, QCKTQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTTTCVN, QCKTQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTT
Expand QCKTQG về bản đồQCKTQG về bản đồ
Expand QCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIQCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Expand QCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trờiQCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trời
Expand QCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũQCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũ
Expand QCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tửQCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tử
Expand QCKTQG về môi trườngQCKTQG về môi trường
Expand QCKTQG về rạp chiếu phimQCKTQG về rạp chiếu phim
Collapse QCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổQCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổ
Thông tư 10/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 01: 2012/BCT)
Thông tư 11/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thuốc nổ an toàn cho mỏ hầm lò có khí Mêtan (AH1) (QCVN 02: 2012/BCT)
Thông tư 12/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ Anfo (QCVN 03: 2012/BCT)
Thông tư 13/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Anfo (QCVN 04: 2012/BCT)
Thông tư 14/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ (QCVN 05: 2012/BCT)
Thông tư 14/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện (QCVN 01: 2015/BCT)
Thông tư 15/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ (QCVN 06: 2012/BCT)
Thông tư 15/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ (QCVN 02: 2015/BCT, QCVN 03: 2015/BCT)
Thông tư 16/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện (QCVN 07: 2012/BCT)
Thông tư 16/2013/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan (QCVN 02: 2013/BCT)
Thông tư 16/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước (QCVN 04: 2015/BCT)
Thông tư 17/2013/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan (QCVN 03: 2013/BCT)
Thông tư 17/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương (QCVN 05: 2015/BCT)
Thông tư 18/2014/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động (QCVN 01: 2014/BCT)
Thông tư 18/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây cháy chậm công nghiệp (QCVN 06: 2015/BCT)
Thông tư 19/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 (QCVN 07: 2015/BCT)
Thông tư 20/2015/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (QCVN 08: 2015/BCT)
Quyết định 51/2008/QĐ-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ Vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 02:2008/BCT)
Thông tư 169/2018/TT-BQP Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý
Expand QCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏQCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏ
Expand QCKTQG đối với xăng dầu, khíQCKTQG đối với xăng dầu, khí
Expand QCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗQCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗ
Expand TC, QC KỸ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔITC, QC KỸ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔI
Expand TCQG trong lĩnh vực an ninhTCQG trong lĩnh vực an ninh
Expand Tiêu chuẩn ngành dự trữ quốc giaTiêu chuẩn ngành dự trữ quốc gia
Expand Tiêu chuẩn ngành đường sắtTiêu chuẩn ngành đường sắt
Expand Tiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghềTiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề
Expand Tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựngTiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng
Expand Tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chínhTiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính
Expand Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động xây dựngÁp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động xây dựng
Expand QCKTQG trong lĩnh vực thủy sảnQCKTQG trong lĩnh vực thủy sản
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006

Phụ lục đính kèm
 
Quy chuẩn.doc